Hòa nhạc thính phòng của nghệ sĩ piano Hilario Segovia

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn