Giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn