Phát hiện 14 tấn sầu riêng ngâm hóa chất

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn