Quy định về cộng nối bảo hiểm thất nghiệp?

.

 

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Căn cứ Điều 45 Luật việc làm 2013 về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức.

Theo đó, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty cũ chưa hưởng được cộng nối cho lần hưởng tiếp theo khi bạn đủ điều kiện.

Mặt khác, căn cứ theo Điều 49 Luật việc làm 2013 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Vì vậy, bạn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp vì bạn là đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, có quyết định nghỉ việc ngày 20/3/2017 và có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 41 tháng (10 tháng ở công ty cũ và cộng nối với 31 tháng ở công ty mới) trong đó đã đóng hơn 12 tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, bạn phải đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ ngày có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

Nguồn: baodansinh.vn